KruClub ทำให้การเรียนออนไลน์ ทำได้เต็มศักยภาพ

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับสถานศึกษาทุกแห่ง.

team meeting

ทำความรู้จักกับ KruClub

person graphic
reporting

ระบบเข้าเรียนออนไลน์

เน้นความเร็ว ความง่าย ความคมชัดของสื่อการสอน พร้อมทั้งชี้วัดความตั้งใจเรียนระหว่างเรียนได้

คุณครูเตรียมแผนการสอนได้ดีขึ้น

เตรียมวิดีโอสอนล่วงหน้า ตรวจสอบการเข้าเรียน ทดสอบความรู้

ความปลอดภัยของข้อมูล

ความปลอดภัยสูงสุดตาม พรบ คอมพิวเตอร์

ฟังก์ชั่นวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประเมินผลรายบุคคล ทราบแนวโน้มผลการเรียนทั้งนักเรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้น และหากมีการเรียนถดถอยก็จะได้แจ้งผู้สอนเพื่อปรับกลยุทธ์การสอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้วยเทคโนโลยี Kruclub มุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนออนไลน์ ให้ ง่าย เร็ว และมีผลตรวจสอบได้ทันทีเพื่อเน้น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ KruClub

Workspace Desktop

โดย อ. .... ...... (สถาบัน ....)

Kruclub เข้าใจความต้องการทุกมิติของการสอนและการเรียนออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมการสอน วัดประสิทธิผลของผู้เรียนทุกคนได้อย่างแม่นยำ

ติดต่อเราทีมงาน Kruclub

* โปรดกรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง
* โปรดกรอกเบอร์โทรให้ถูกต้อง

ช่วงเวลาสะดวกติดต่อกลับ